جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

گام به گام بسوی کمال (۲)
ساعت ۱:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٦/٢٤  کلمات کلیدی:

چگونه به ندای وجدان گوش فرا دهيم.

خداوند وقتی از روح خودش در انسان دميد. فطرت نيک پنداری و نيک رفتاری را در انسان قرار داد که اين فطرت را همان وجدان نيز ميتوان نام گذاشت. البته تفاوتهايی با هم دارند ولی در کل يک بخش از آن فطرت همان وجدان است. وجدان شما از يکسری پارامترهايی برای تشخيص خوبی و بدی استفاده ميکند که هيچگاه عقل انسان نميتواند اين چنين پارامترهايی را درک کند. برای تفهيم اين مسئله کمی بيشتر توضيح ميدهم.

جادوگران عهد عتيق بر اين باور بودند که انسانها از گويی انرژی به شکل تخم مرغ تشکيل شده اند. و هرگاه افراد بيمار ميشدند ناحيه ای از اين گوی تغيير رنگ ميداده و أنها چون ميتوانستند روح جسم را ببينند بدنبال گياهای ميرفتند که بتواند با ترکيب رنگ خود آن قسمتی از گوی را که تغيير رنگ داده را تصحيح کنند. در اديان ديگر نيز از اين انرژی سخن به ميان آمده است. اين انرژی بصورتی است که شما ميتوانيد با کمی تحريک کردن چشم سوم خود، نيز آن را ببينيد. اين انرژی را ميتوان هاله اطراف انسانها نيز نام برد.

اگر شما دستگاهی انرژی سنج داشته باشيد که دارای ۲ قطب منفی و مثبت باشد و افراد را در اين دستگاه قرار بگيرند ميبينيد که وقتی افراد خوب وارد اين دستگاه ميشوند عقربه دستگاه به يک سمت و افرادی که خوب نيستند عقربه دستگاه به سمت ديگر تغيير جهت ميدهد. يا بقول معروف قطبهای منفی و مثبت.

حالا وجدان در هنگام برخورد با چنين وقايعی اين انرژی ها را دريافت کرده پيامهای مورد نياز را از اين انرژی استخراج کرده و در ابتدا ميگويد که اين عمل برای حال خوب است يا نه، سپس اگر شما دارای وجدانی آگاهتر باشيد ميتوانيد بيشتر اين انرژی را از فيلترهای وجدان بگذرانيد. سپس اين وجدان است که ميگويد در صورت انجام اين عمل چه عکس العملهايی ممکن است دريافت کنيد.

در بعضی اوقات اين انرژی ها آلوده هستند يعنی چه؟ يعنی پيام به شما ارسال ميشود ولی ماهيت آن مشخص نيست. وجدان در حال اول به شک ميافتد که اين پيام چه معنی دارد. اگر وجدانی قوی داشته باشيد. شايد بتواند آلودگی (يا بقول کامپيوتری ها ويروس) را از پيام جدا کند و بگويد که پيام خوب است يا نه. ولی اگر وجدان ضعيف باشد فقط اين پيغام به شما فرستاده ميشود. که اين پيام مشکوک است ولی متن پيام ميگوید که خوب است. اينجاست که پای عقل و درک و منطق به ميان ميآيد. حالا شما يک پيام داريد که مشکوک است ولی بظاهر خوب است. حالا با رفتارهای فرد، سخنان و سابقه بطور منطقی بررسی ميکنيد و تشخيص ميدهيد که اين پيام خوب است يا بد. بعد از اين کار وجدان نيز ياد ميگيرد که در مقابل چنين پيامهايی چگونه تصميم گيری کند.

يک دوست عزيز گفته که اين وجدان تحت تاثير آزموده ها در زندگی است. بايد بگويم اصول يکی است اگر چيزی بد است در تمام دنيا بد است فقط شايد آنها به اين بد بودن گوش ندهند و آنرا منطقا خوب بدانند.  مثل دزدی هميشه بد است ولی بعضی افراد ميگويند رابين هود خوب بوده، ماهيت دزدی بد است ولی رابين کاری ديگر ميکرده حق مردم را پس ميگرفته نه دزدی!! حالا وقتی افراد عادی اين مسئله را ميبينند ميگويند چون فلانی فلان کار را کرده پس من نيز بايد چنين کنم.

شما با اين منطق وجدان خود را خواهيد کشت.


 
گام به گام بسوی کمال
ساعت ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٦/٢۳  کلمات کلیدی:

سلام

هميشه افراد پی ام ميدن ميل ميدن نظر ميدن که چطور ميشه فلان کار رو کرد. من اون کارهارو کردم ولی نشد. بايد بگم هر کاری يکسری پيش زمينه لازم داره. برای مثال شما بتوانيد نيروی خواستن خود را تقويت کنيد. شما بايد بتوانيد بر نيروهايی که داريد آگاه و قالب شويد. تا بتوانيد افسار آنها را در دست خود بگيريد.

اولين کاری که باید انجام داد اين است که خوب باشيم. اين کار بسيار مهم است. نقشه و الگوی خاصی نميخواد. فقط کافيست به خود رجوع کنيد.

افراد به دو دسته تقسيم ميشوند:

۱- افرادی با وجدان بيدار

اينگونه افراد قبل از اينکه به کاری فکر کنند يا کاری را انجام دهند يا حتی بعد از انجام کارشان اگر وجدانشان يا همان حس الهی احساس گناه کرد بدانيد آن کار بد بوده پس يا دفعه ديگر چنين کاری نکنيد يا سعی کنيد آن عمل را جبران کنيد. مطمئن باشيد اگر هر روز و هر ساعت و هر دقيقه با اين روش پيش برويد، روزی ميشود که ميبينيد اصلا نميتوانيد گناه کنيد. و اين خود کمال مطلق است. ولی اگر شما اين حس الهی را بخواهيد سرکوب کنيد. آرام آرم به مرحله نابودی و کشته شدن وجدان خود قدم برميداريد.

۲- افراد با وجدان کشته شده

اينگونه افراد هميشه آدمهای بدی هستند البته بستگی بسياری به ميزان فعال بودن يا آمادگی وجدان به بيدار شدن آن فرد دارد. ولی ۹۰٪ اين افراد، افرادی هستند بسيار خطرناک. اين افراد به خود رحم نخواهند کرد پس مواظب باشيد با چنين افرادی پيوند دوستی نبنديد. چون عاقبت شما را نيز به نابودی خواهند کشانيد.

چگونه ميشود اين افراد را شناسايی کرد. ساده است وقتی با شما صحبت ميکنند شما ميبينيد تمامی يا قسمتی از صحبتهايشان با حس شما سازگاری ندارد. برای مثال خاطره هايی تعريف ميکنند که تن شما به لرزه ميافتد. اين گونه افراد بسيار خططرناک هستند. و خطرناکتر بودن آن وقتی است که شما احساس ميکنيد که عملشان بد است ولی از عملشان بدتان نميايد. اين بدترين موقيت است و شما شديدا بايد از اين فرد دور شويد و تمارين بالا را انجام دهيد.

اين عنوان در صورت رضايت خوانندگان دنبال خواهد شد. در قسمت نظرات مشخص نماييد.


 
کمی به خود رحم کنيم
ساعت ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٦/۱٠  کلمات کلیدی:

امروز در راه با راننده ای صحبت کردم که جيگرم آتيش گرفت با خودم فکر کردم که چرا بايد چنين باشد. خواستم اين مطلب را به دوستان بگويم که کمی به خود رحم کنيد. چطور ميگم.

نيوتن قانون جالبی را کشف کرد که البته اين قانون در تمامی کتابهای دينی و فلسفی گفته شده است ولی ايشان در زمينه مادی اين قانون را اثبات کرد. نيوتن ميگه هر عملی باعث يک عکس العمل ميشود. و اين يک نکته خيلی مهم است.

شما اگر به پدر و مادر و نزديکان خود بدی کنيد دقيقا عکس العمل آن را از طبيعت ميبينيد اين را به عينه بارها و بارها ديدم و همينطور اگر خوبی کنيد نتيجه ای خوب را خواهيد ديد و اين را هم تجربه کرده ام.

ای دوستان به خود رحم کنيد چرا دوست داريد که به شما بی احترامی شود چرا دوست داريد زندگی بدی داشته باشيد چرا دوست داريد که زندگی خودتان از هم بپاشيد. امام حسن سخنی زيبا دارد ايشان ميگويند آنچيزی را که برای خود نمی پسندی برای ديگری هم نپسند و آن چيز را که برای خود میپسندی برای ديگران نيز بپسند. از اين سخن ميتوان دريافت کرد که هر عملی يک عکس العمل دارد (نيوتن) پس اگر شما نمیپسنديد که فرزندتان به شما بی احترامی کند پس فرزند خوبی باشيد اگر دوست نداريد کسی شما را اذيت کند شما سکی را اذيت نکنيد با اين عمل شما در حقيقت داريد به خود رحم ميکنيد و بخود احترام ميگذاريد.

من شخصی را ميشناسم که با پدر خود رفتار خوبی انجام نداد (هر چند شايد پدر، وظيفه خود را ۱۰۰٪ انجام نداد) وليکن هنوز که ميبينم از زندگی خوبی بر خوردار نيست. بارها و بارها به درگاه خداوند توبه کرد ولی هنوز به اون زندگی معمولی نرسيده است البته بهتر شده ولی هنوز معمولی نشده.

شما ای دوست عزيز با انجام هر عمل بدی، چوبش را خواهی خورد. برای جدايی دعا مينويسيد، برای حال گيری يک نفر کاری ميکنيد، برای بالا رفتن خود، زير آب ميزنيد. اين را مطمئن باشيد که چوبش را خواهيد خورد. اين است عدل الهی.

شنيده ام که ميگويند فلانی کلاه برداره و زندگی خيلی خوبی دارد. شما از بيرون زندگی ايشان را ميبينيد يک با که شده زندگی را از نظر خود اون فرد ببينيد. پسرش معتاد است، دخترش خراب است. زنش نا فرمان است و... اينها همه عکس العملهای طبيعت است. اگر دوست داريد زندگی خوبی داشته باشيد فقط به خود رحم کنيد. نيازی نيست به ديگران فکر کنيد. فقط به خود فکر کنيد و عمل کنيد. باشد خداوند حامی شما و راهنمای شما.