جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

چند نکته برای بهتر زيستن
ساعت ٩:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٢/۳  کلمات کلیدی:

فرستاده ای از دوست

عزت نفس از خود تو ناشی ميشود؛ نه اکتسابی است و نه حاصل تاييد ديگران .
هر گاه بفهمی اهدافت را خودت تعيين ميکنی؛ ميفهمی زندگی ات را خودت شکل ميدهی.
بزرگترين غفلت؛ نشنيده گرفتن مطلبی است که از آن هيچ نميدانی.
هر مشکلی که روی اين کره پيش می آيد؛ يا فرصتی برای ترقی است و جسم و فکر ما را به گونه ای متفاوت فراسوی آن مشکل می برد؛ يا از آن بهانه ای ميسازيم تا واقعا باور کنيم به درد سر افتاديم.
ميتوانم با اطمينان بگويم؛ هنگامی نياز به درس گرفتن از زندگی نداری که ديگر رويدادهای ناخوشايند برايت پيش نيايد.
وقتی ياد بگيری وارد قلمرو درونی ات شوی؛ کنج خلوتی برای خود داری که هميشه در دسترس توست.
تو افکارت را شکل ميدهی؛ افکارت اهداف تو را تعيين ميکنند؛ و اهداف واقعيت تو را رقم ميزنند. (به قولی از کوزه همان برون تراود که دروست)
طعم بخشش را بچش؛ بيشتر از آنکه د باره اش صحبت کنی.

جملاتی از دکتر وين دابليو داير (يک از بزرگان علم موفقيت در قرن حاضر)
اميد است مورد پسند تان قرار گيرد.