جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

نوشته ای دلپذير
ساعت ۱:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/٧  کلمات کلیدی:

آنچه مي خواني، نوشته اي دلپذير است، امّا كوتاه. از آن بهره مند گرد! گفتاري است كه   دالاي لاما بر آن بود براي سال 2006 بيان دارد. تنها چيزي كه از تو ستانده مي شود لحظاتي است براي خواندن؛ و انديشيدن به آن چه خوانده اي. پيام را براي خود نگاه ندار. سرود بايد دستان تو را در 4 شبانه روز ترك گويد. و تو خوش آيندي بس شگفتي آفرين در خواهي يافت. اين شگفتي ازآن همگان خواهد بود. چه آنان كه از موهوم پرستان نيستند و چه آنان كه بر باورهاي ديني استوارند.

1- بر اين باور باش كه عشق و دستاوردهاي عظيم، در برگيرنده مخاطرات بزرگ است.
2- آنگاه كه مي بازي، از باختت درس بگير.
3- سه اصل را دنبال كن: محترم داشتن خود، محترم داشتن ديگران، جوابگو بودن در قبال تمام كنش هاي خود
4- به ياد داشته باش، دست نيافتن به آنچه مي خواهي، گاهي از اقبال بيدار تو سرچشمه مي گيرد.
5- قواعد را فرا گير تا به چگونگي شكستن آن ها به گونه اي شايسته، آگاه باشي.
6- نگذار ستيزه اي خُرد بر ارتباطي پرقدر، خللي وارد سازد.
7- هرگاه به اشتباه خويش پي بردي، بي درنگ گامهايي براي اصلاح آن بردار.
8- هر روز مجالي را صرف خلوت كردن كن.
9- آغوشت را به سوي دگرگوني بگشاي، امّا از ارزش هاي خود دست برندار.
10- به ياد داشته باش، خاموشي گاهي بهترين پاسخ است.
11- نيكو و آبرومند زندگي كن، آنگاه، به وقت سالخوردگي، هنگامي كه به گذشته بينديشي، از زندگي ات ديگر بار لذت خواهي برد.
12- فضاي عشق در خانه تو شالوده اي است براي زندگي ات.
13- در ناسازگاري ها با افراد مورد علاقه ات، تنها به وضعيت فعلي بپرداز. گذشته را بزرگ نكن.
14- دانش خود را تسهيم كن، كه طريقي براي دستيابي به جاودانگي است.
15- با زمين مهربان باش.
16- سالي يكبار به جايي برو كه پيش تر هرگز در آن جا نبوده اي.
17- به ياد داشته باش، بهترين رابطه، رابطه اي است كه عشقتان به يكديگر بر نيازتان به يكديگر فزوني يابد.
18- كاميابي خود را به داوري بنشين، از آن طريق كه بداني چه واگذارده اي تا كاميابي را بدست آوري.
19- به عشق و آشپزي با واگذاردن بي پروا دست ياب.

این مطلب را به تمام کسانی که دوست دارید بفرستید. تا آنها هم بتوانند از این مطلب بهرمند شوند.