جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

روش آری يا نه
ساعت ۳:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۸/۳  کلمات کلیدی:

۱- جواب قاطعانه بلی ميباشد.
۲- جواب قاطعانه خير ميباشد.
۳- جواب با قاطعیت کمتری بلی ميباشد.
۴- جواب با قاطعیت کمتری خير ميباشد.
۵- جواب قاطعانه بلی ميباشد.
۶- جواب قاطعانه خير ميباشد.
۷- جواب منفی بوده و با قدری تعلل و تامل تبديل به آری ميشود.
۸- جواب نه ولی آری نيز نمود دارد.
۹- جواب آری است.
۱۱- جواب نه بوده ولی چشم اندازها قدری روشن است.
۲۲- جواب قاطعانه بلی ميباشد.

مطالب بعدی
- افکار ناخودآگاهی (طالع بينی آنی فرد)
- محدوده تاريخ تولد
- پاسخ به سوال بصورت کامل
- يافتن اشيای گمشده
- انتخاب برندگان
- انتخاب رنگ
- سوال درباره اجزای بدن
- عشق
- پول
- موفقيت و کاميابی
- چه کسی را بطرف خود جذب ميکنيد؟