جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

طالع بينی اعداد - يافتن اشيای گمشده
ساعت ۱٠:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۸/٦  کلمات کلیدی:

اگر شما شيی را گم کرده ايد ميتوانيد از اين قسمت سود بجوييد.

۱- عدد ۱ نشانگر اين است که شی گمشده در قسمت مرکزی خانه قرار دارد. منظور ما اتاق خواب و يا نشيمن است. بر اساس کتاب سفاريان بهتر است در اين رابطه از کودک سفيد رويی سوال شود.
جهت : شمال.
بنظر ميرسد که شی در حالی گمشده است که فرد مشغول تفريح بوده است؛ شواهد نشان ميدهد که شی گمشده نهايتا پيدا خواهد شد.

۲- در اين مورد هيچ اطلاعاتی وجود ندارد.

۳- اين شی گمشده ممکن است لای اوراق يک کتاب باشد. از سويی ديگر ميتواند در محل تجمع مردان يافت شود.
جهت: بطرف شمال
شواهد نشان می دهد که لاقيدی و بی مبالاتی از طرف خود صاحب شی و يا شخص مورد اعتمادش موجب گم شدن آن شده است. خوشبختانه بنظر ميرسد که شی نهايتا پيدا خواهد شد.

۴- در اين مورد سفاريان ميگويد که شی در اختيار خود شخص بوده و گم نشده است. اگر فرض کنيم شی در اختيار صاحبش نباشد بايد جهت يافتن آن بخش شمال شرقی را بکاويم شواهد نشان ميدهد که چيز گمشده نهايتا پيدا خواهد شد. بنظر ميرسد که براساس اصول اين کتاب شی در اثر بی مبالاتی و پريشان حواسی مفقود شده است. خوشبختانه در يک حالت هشياری محل شی مفقود شده روشن خواهد شد.

۵- سفاريان ميگويند که جهت يافتن اين شی گمشده: بايد زير کلاه و يا سربند را کاويد. بنظر ميرسد که نهايتا شی پيدا خواهد شد.
جهت: به سمت غرب.
بنظر ميرسد که شی در حالی گمشده است که فرد در حال راه رفتن و يا سفر کردن بوده است. شايد شخص مشغول پست کردن نامه بوده است.

۶- شی گمشده را بايد در کنار محل پا افزارها جستجو کرد. به احتمال قوی بر روی يک قفسه است.
جهت: شرق يا غرب
پيدا کردن اين شی براحتی ممکن نيست.

۷- سفاريان ميگويند: در اين رابطه از مستخدم و يا مسئول گنجه بپرس.
شواهد نشان ميدهد که شی پيدا نميشود زيرا به احتمال قوی در آب انداخته شده است در اينجا تزوير نمود دارد به اين مفهوم که شخص از موقعيت شی گمشده آگاه است ليکن از گفتن سرباز ميزند.

۸- اين شی به احتمال قوی توسط شخص ديگری غير از صاحب اصلی آن پيدا ميشود. سفاريان ميگويد که به احتمال قوی گمشده بر روی قفسه است.
جهت: شمال
نوعی ناخوشی ساده موجب گمشدن اين وسيله گشته است. به احتمال قوی شی گمشده در يک چراگاه احشام پيدا خواهد شد.

۹- بر اساس سفاريان کودکی شی را در ميان لباسها انداخته است. خوشبختانه شی نهايتا پيدا خواهد شد.
جهت: شرق
به احتمال قوی اين وسيله در حين يک دعوا مفقود شده است به اين مفهوم که شخص در هنگام عصبانيت آنرا پرت کرده است.

۱۱- در اين رابطه بايد محل مخزن آب را مورد جستجو قرار داد.
جهت: شمال شرقی.
بنظر ميرسد که اين شی در محل يک تفريحگاه مفقود شده است. برای يافتن اين شی بايد تلاش زيادی را مصروف داشت. زيرا چگونگی گم شدن آن اعصاب خردکن و ناراحت کننده است. به همين دليل صاحبش مايل است که بکلی قيدش را بزند.

۲۲- سفاريان ميگويند که جای شی مفقود شده بر روی قفسه است.
جهت : غرب.
شواهد نشان ميدهد که پيدا خواهد شد. جای آن در آشپزخانه يا حمام است. صاحب شی بايد از اتهامات شتابزده خودداری کند.