جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

خادمين شب
ساعت ۳:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۸/۳٠  کلمات کلیدی:

هرگاه خواستي عملي را در شب انجام دهي در محبت و يا بغض و يا احضار و غيره ... بايد خادمين آن شب را نام ببري و ياد کني تا در آن عمل موفق و پيروز شويد .
اين اسامي خادمين شب است !!!
شنبه : شمعون - کسفيائيل - للطهطيل
يکشنبه : دعوان - روفيائيل - فهطيطل
دوشنبه : خراش - جبرائيل - لخهططيل
سه شنبه : خنصر - سمسمائيل - قهطهيل
چهارشنبه : همعيل - ميکائيل - جهطلطيل
پنج هشنبه : شمردل - صرفيائيل - مهطهطيل
جمعه : ابيض - عنياييل - نهططيل

در مورد هفته و ساعات :
يک هفته هفت روز مي باشد و هر روز متعلق به کوکبي مي باشد و هر روز ساعاتي سعد و نحس دارد و هر روز از اول ساعت او که ساعت يک بعد ازظهر ميشود شروع مي شود .
روز شنبه ساعت اول يک بعدازظهر زحل نحس اکبر مي باشد .
روز يکشنبه ساعت اول يک بعدازظهر شمس سعد اکبر مي باشد .
روز دوشنبه ساعت اول يک بعدازظهر قمر سعد اصغر مي باشد .
روز سه شنبه ساعت اول يک بعدازظهر مريخ نحس اصغر مي باشد .
روز چهارشنبه ساعت اول يک بعدازظهر عطارد سعد اصغر مي باشد .
روز پنجشنبه ساعت اول يک بعدازظهر مشتري سعد اکبر مي باشد .
روز جمعه ساعت ساعت اول يک بعدازظهر زهره سعد اکبر مي باشد .

روز شنبه : کوکب او زحل مي باشد و در آن روز بايد تعويذات و دعاهاي بغض و جدايي و آوارگي نوشت و ملک سفلي او ميمون ابانوخ مي‌باشد و حاکم بر ملک علوي او کسفياييل مي‌باشد و متعلق به برج دلو مي باشد و معدن او سرب مي باشد و بخور او شمع سفيد و ميعه سايله و لادن مي‌باشد .

روز يکشنبه : کوکب او شمس است و در آن روز بايد تعويذات و دعاهاي کارگشايي و رزق و روزي ، رونق بازار ، فتح و پيروزي ، بخت گشايي ، محبت ،غلبه بر دشمن ،طلسم دفع دشمن نوشت و ملک سفلي او ابوعبدالله سعيد المذهب مي باشد و حاکم بر ملک علوي او روفياييل مي باشد و متعلق به برج اسد مي باشد و معدن او طلا مي باشد و بخور او سندروس مي باشد .

روز دوشنبه : کوکب او قمر است و در آن روز بايد تعويذات و دعاهاي باطل سحر و رزق و روزي نوشت و ملک سفلي او ابي الحارث مي باشد و حاکم بر ملک علوي او جبراييل مي باشد و به برج سرطان متعلق مي باشد و معدن او نقره است و بخور او لبان نر مي باشد .

روز سه شنبه : کوکب او مريخ است و در آن روز تعويذات و دعاهاي شفاي مر يض بايد نوشت و يا بغض وآوارگي دشمن نوشت و ملک سفلي او ابي محرز احمر مي باشد و حاکم بر ملوک علوي سمساييل مي باشد و متعلق به برج عقرب مي باشد و معدن او آهن است و بخور او صندل سرخ است .

روز چهارشنبه : کوکب او عطارد است و در آن روز بايد تعويذات و دعاهاي زبان بندي ، بايد نوشت و ملک سفلي او برقان و يکني بابي العجائب مي باشد و حاکم بر ملوک علوي ميکاييل مي باشد و متعلق به برج جوزا مي باشد و معدن او جيوه است و بخور او مقبل ارزق و عنبر مي باشد .

روز پنجشنبه : کوکب او مشتري است و در آن روز تعويذات و دعاهاي محبت ، و کارگشاي و بخت گشايي و زبان بندي انجام داد و ملک سفلي او شهمورش و هو قاضي الجن مي باشد و حاکم بر ملوک علوي او صرفياييل مي باشد و متعلق به برج قوس مي باشد و معدن او قلع است و بخور او عود و کافور مي باشد .

روز جمعه : کوکب او زهره است و در آن روز بايد تعويذات و دعاهاي کارگشايي ، رزق و روزي ،محبت ، و باطل سحر انجام داد و ملک سفلي او ابيض مي باشد و کنية ابوالحسن زوبعة مي باشد و حاکم بر ملک علوي او عنياييل مي باشد و متعلق به برج ثور مي شود و معدن او مس است و بخور او مستکي مي باشد .