جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

ديدن يا نگاه کردن؟
ساعت ٢:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱۱/۱٢  کلمات کلیدی:

سلام

ديدن يا نگاه کردن؟ فرق اين دو با هم چيست؟

شما اغلب به مناظر اطراف نگاه ميکنيد و هيچ وقت صحنه مورد نظر را به خاطر نميسپاريد. مثل وقتيکه شما درون يک ماشين نشسته ايد و در خيابان حرکت ميکنيد. شما مغازه ها و تابلوهای آنها را ميبينيد ولی هيچ وقت آنها را بخاطر نميسپاريد. يا بعبارتی ديگر نگاه ميکنيد و نميبينيد.

شما به يک موضوع نگاه نکنيد آنرا ببينيد. اگر بتوانيد حواس ديدن و روح خود را برای ديدن آماده کنيد حتما ميتوانيد ببينيد.

برای امتحان اين مطلب شما ميتوانيد به شخصی که در يک پشت زمينه تاريک نشسته زل بزنيد. سعی کنيد هاله دور اين شخص را ببينيد. اگر خوب دقت کنيد ميتوانيد آن هاله نورانی را مشاهده کنيد که با ارتفاع حدود ۲ سانتيمتر با شخص فاصله دارد. اگر فرد مورد نظر بيمار باشد اين هاله به حداقل ميرسد و اگر شخص در حال تفکر و يا قصد به انجام کاری داشته باشد که نياز به تمرکز است اين هاله بيشتر ميشود.

جالب است يک خاطره از ديدن اين هاله برايتان تعريف کنم.

من يک دوستی دارم بنام شهاب که در دانشگاه با هم درس ميخوانديم. يک روز موقع امتحان قرار شد که من به شهاب برسانم وقتی سر جلسه نشستيم استاد بالای سر شهاب آمد و گفت مثل بچه آدم ميشينی و مينويسی. من به شهاب گفتم مثل اينکه روی تو زوم کرده مواظب باش. در وسطهای امتحان بود که داشتم به جواب يک سوال فکر ميکردم که ناخود آگاه چشمم به استاد افتاد و آن هاله را ديدم که حدود ۴ الی ۵ سانتيمتر طول کشيده بود و نگاهش را دنبال کردم و ديدم روی شهاب زوم شده از طرفی وقتی استاد برميگشت شهاب ميگفت جواب فلان سوال؛ من قبل از آنکه بتوانم بگم استاد روی تو زومه استاد گفت : شهاب بلندشو ورقتو بده به من و برو بيرون. و شهاب نير چنين کرد. اين خاطره را گفتم تا بدانيد که اگر شهاب نيز در آن زمان آن هاله را ميديد شايد تا آخر امتحان نيز با ما بود.

شما نيز امتحان کنيد حتما خواهيد ديد. اگر موفق نشديد بگوييد تا روشهای ديگری نيز برای ديدن بگوييم. قابل ذکر است که ديدن هيچ ضرری برای انسان ندارد. وليکن شايد از نظر روحی کمی اوايل با آن مشکل داشته باشيد چونکه شما عادت ميکنيد چيزهايی را ببينيد که نميخواهيد. بعد از مدتی تمرين در می يابيد که چه موقع ببينيد و چه موقع نگاه کنيد.

خوش باشيد و ببينيد.