جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

چند کاربرد حروف ابجد
ساعت ۳:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۸/۳٠  کلمات کلیدی:

هرگاه 28 حرف ابجد را بر روي کاغذي نوشته و آن را در خاک دفن کنيد به نيت آن که غايب احضار گردد بحق تعالي غايب پيدا مي شود.
هرگاه 28 حرف ابجد را بر روي کاغذ نوشته و آنرا آب کشيده و به زني که شير ميدهد بخوراند شير او زياد ميگردد.
هرگاه 28 حرف ابجد را بر روي کاغذ نوشته و آن را بر گردن کودک يا اطفال آويزان کند هرگز نترسد.
هر گاه 28 حرف ابجد را بر روي کاغذ نوشته و کسي طالب علم باشد کاغذ را آب کشيده ،بخورد ذهن او قوي مي گردد.
هرگاه 28 حرف ابجد را بر روي کاغذ نوشته و آن را بر درختي که ثمر نميدهد ببندد ثمره او زياد مي گردد.
هر گاه 28 حرف ابجد را بر روي کاغذ نوشته و در چاهي که آب ندارد انداخته آب آن چاه زياد مي گردد.