جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

چگونه شروع کنيم.
ساعت ٩:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/۸  کلمات کلیدی:

خيلی ها اين اولين سوال است که ميکنند که ما چگونه شروع کنيم.

اولين چيزی که بايد شما بياموزيد و تا آخر عمر از آن استفاده کنيد الفبای اين کار است برای مثال شما ميخواهيد خواندن و نوشتن را ياد بگيريد پس بايد الفبای فارسی را بدانيد در اين کار نيز الفبايی وجود دارد. مهمترين آن و ابتدايی ترين آن شناختن انرژی درونی خود است و چگونه بتوانيد آنرا کنترل کنيد. برای اين کار توضيحات لازم داده شده است وليکن در اينجا من فقط فهرست آنرا ميگويم.

۱- ريلکس شدن (43- چگونه ريلکس شويم)
۲- کنترل انرژی

بعد از ريلکس شدن کامل شما ميتوانيد انرژی را درون خود پيدا کنيد و حرکت آن را در بدن خود مشاهده کنيد مانند يک موج ميتوانيد آنرا به جای خاصی در بدن جمع کنيد و سپس آنرا خارج يا به ديگران بدهيد. پس اولين چيز و مهمترين آن ريلکس شدن است. ابتدا ريکس شود.