جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

چند جمله از بزرگان جهان(6)درباره انديشه واعتدال
ساعت ٩:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱/۳٠  کلمات کلیدی:

1- انديشه مرد آيينه اي است كه خوب و بد اعمال او را مي نماياند. (امام علي ع)
2- هنگامي كه همه يكسان فكر مي كنند ديگر كسي بيشتر نمي انديشد. (والتر ليپمن)
3- دو كلمه كوچك «آري» و «نه» كه تلفظشان آسان مي نمايد كلماتي هستند كه براي اداي آنها انديشه و مطالعه فراوان لازم است. (پتياگور)
4- به زبانت اجازه مده كه قبل از انديشه ات به راه بيفتد. (شيلون)
5- انديشه كردن اينكه چه گويم، به از پشيماني خوردن كه چرا گفتم. (سعدي شيرازي)
6- اعتدال و ميانه روي انسان را در وصول به مرحله كمال نزديك مي كند. (ارسطو)
7- آنكه بيش از اندازه محتاط است بسيار كم كار انجام مي دهد. (فردريك شيلر)
8- انسان مي تواند دو دقيقه بدون هوا، دو هفته بدون نوشيدن آب و سه هفته بدون غذا و يك عمر بدون پول زندگي كند ولي نمي تواند يك لحظه بدون انديشه زندگي نمايد. (بنيامين فرانكلين)
9- مرد بزرگ از سه چيز پرهيز مي كند: شهوت در جواني، ستيزه جويي در ابتداي كهولت و جاه طلبي در پيري. (كنفسيوس)
10- نه طوطي باش كه گفته ديگران را تكرار كني و نه بلبل باش كه گفته خود را به هدر دهي. (سعيد نفيسي)