جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

دستان شفا بخش
ساعت ٩:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٩/٩  کلمات کلیدی:

1- فردا صبح پس از بيداري از خواب به حمام برويد و پس از استحمام دوباره به بسترتان باز گرديد. ساعت شماته دارتان را طوري تنظيم کنيد که پس از پانزده دقيقه زنگ بزند.

۲- چشمانتان را ببنديد و زاويه نگاهتان را به آهستگي رو به بالا به طرف ابروهايتان (پرده ي نمايش ذهني) تغيير دهيد.

۳- به صورت شمرده از شماره ي ۱۰۰ تا شماره ۱ از بالا به پايين بشماريد. اين شمارش ميبايد بدون سروصدا و ذهني انجام يابد.مابين شماره ها حدود يک ثانيه مکث کنيد.

۴- هنگامي که به شماره يک رسيديد تصويري سرزنده - بشاش - تندرست و جذاب از خودتان در ذهنتان بسزيد.

۵- ذهنا" چند بار تکرار کنيد (جسم و روان من هميشه کاملا" سالم خواهند بود).

۶- در ذهنتان به خود بگوييد (ميخواهم از شماره ي ۱ تا ۵ بشمارم - با شماره ي پنج چشمانم را باز خواهم نمود و در آن موقع احساس عالي و توام با تندرستي وسلامتي خواهم داشت - احساسي بسيار بهتر از گذشته).

۷- شروع به شمارش نماييد. وقتي که به شماره ي ۳ رسيديد تکرار کنيد (هنگامي که با شماره ي ۵ چشمانم را باز کنم در آن موقع احساسي عالي وتوام با تندرستي وسلامتي خواهم داشت- احساسي بسيار بهتر از گذشته).

۸- شمارش را تا ۴ و ۵ ادامه دهيد. با شمارش ۵ چشمانتان را باز کنيد و ذهنا" تاکيد کنيد (من کاملا" بيدار و هوشيار هستم - احساس عالي و توام با سلامتي و تندرستي دارم - احساسي بسيار بهتر از گذشته).

 

اکنون که از برنامه تمريني فردا ي خود آگاه شديد تمريناتتان را در روزهاي بعد با جشمان بسته و رو به بالا:

۱- به مدت ده روز از ۱۰۰ تا ۱ از بالا به پايين بشماريد.

۲- به مدت ده روز از ۵۰ تا ۱ از بالا به پايين بشماريد.

۳- به مدت ده روز از ۲۵ تا ۱ از بالا به پايين بشماريد.

۴- به مدت ده روز از ۱۰ تا ۱ از بالا به پايين بشماريد.

شما پس از چهل روز تمرينات ريلاکس توام با شمارش معکوس - فقط با شمارش معکوس از ۵ تا يک به سطح آلفا خواهيد رسيد.

شما ميتوانيد با رفتن به سطح:

۱- آلفا بيماري خود آن گونه که است را در ذهنتان به تصور در آوريد.

۲- در ذهنتان ببينيد که در حال بهبود هستد. خود را کاملا" سالم و بهبود يافته در ذهنتان بسازيد و اين تصوير سازي ذهني را آنقدر واقعي جلوه دهيد که به واقعيت نزديک باشد.

۳-با شمارش ۱ تا ۵ چشمانتان را باز کنيد.

 

بر گرفته از کتاب دستان شفا بخش از خوزه سيلوا.

فرستاده شده توسط orkutmails@yahoo.com