جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

كيفيت صحت خوابها در روزهاي ماه (قمري)
ساعت ۸:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٩/٢٢  کلمات کلیدی:

همانطور که ميدانيد يکسری از خوابها که واقعا خواب هستند (نه هوشياری) بر اثر تاثير ماه بر انسان قابل نفوذ است يعنی ممکن است در يک روز خاص که ماه در فلان فاصله با زمين است تاثيری منفی داشته باشد و شما در آن شب خوابی پريشان ببينيد. شايد بعضی وقتها خواب بدی ديد و تعبير آن بسيار بد بوده ولی بعدها که تعبير شده به جوابش کاملا بلعکس است که آن يکی از شرايط زير است.

حالا بهترين حالت برای انتخاب موقعيت ماه بر زمين روزهای ماه قمری است. پس بر آن اساس مطلب زير را مينويسم.

اول: صحيح نيست، آنچه كه از خير و شر در روياها ديده شود.
دوم - سوم: تعبير آن را هر زمان بعد از خواب به ضدش مي بيني.
چهارم - پنجم: تعبير آن شبها يا ماهها به تاخير مي افتد.
ششم - هفتم - هشتم - نهم: تعبير صحيح و راست بوده و عوض نمي شود و اگر نداني بزودي اين را درمي يابي.
دهم: رويايش باطل است.
يازدهم - دوازدهم - سيزدهم - چهاردهم: خير و شر آن از تو كفايت مي كند.
پانزدهم: روياي آن صادقه است و چه نكوست كه موافق بشود.
شانزدهم - هفتدهم: تعبير آن روزها يا سالها به تاخير مي افتد.
هجدهم - نوزدهم: روياي آن صحيح است چه نيكو بوده و چه زشت باشد.
بيستم - بيست و يكم: رويايش يقينا كاذب است.
بيست و دوم: تعبيرش فرح و شادماني است.
بيست و سوم - بيست و چهارم: هر زماني كه باشد به ضدش خواهد بود.
بيست و پنجم - بيست و ششم: يقينا باطل مي باشد.
بيست و هفتم - بيست هشتم: كاذب نبوده و صحيح و مجرب مي باشد.
بيست و نهم: باطل مي باشد.
سي ام: بدون شك در همه احوال صادقه مي باشد.

و بدانكه شب هر روز منظور همان روز بعد مي باشد. يعني خواب شب اول منظور همان روز اول است.