جادوگری چیست؟

زندگی فراتر از آن چیزی است که به آن فکر میکنی

آيا ميتوان انرژي هاي منفي را از خود دور کرد؟
ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۸/۱٤  کلمات کلیدی:

پاسخ ساده است بله چرا نميشود؟
ليست زير اشاره اي است کوچک به راه هاي کسب انرژي مثبت.
1- دوست داشتن، سعي کنيد همه را دوست داشته باشيد. نفرت داشتن انرژي منفي دارد.
2- بخشش، سعي کنيد اشتباهات ديگران را ببخشيد. حس انتقام انرژي منفي دارد.
3- هميشه خوبي ديگري را بگوييد. بدگويي انرژي منفي دارد.
4- راست بگيد يا چيزي نگوييد. دروغگويي انرژي منفي دارد.
5- حق ديگران را ضايع نکنيد ضايع کردن حق ديگران انرژي منفي دارد.
و هزاران مسئله ديگر که ميتوانيد شما در قسمت نظرات بگيد را انجام دهيد و انرژي مثبت کسب کنيد.