وقتهايي كه خوابيدن مكروه يا خوب است

اوايل من فکر ميکردم که اين مسائل خرافه ای بيش نيست ولی بعدا که تجربه کردم ديدم که واقعا حقيقت است. چون زمانهای گفته شده در بهترين حالت برای کسب انرژی توسط روح است. (در اين باره بعدا مفصلا توضيح ميدهم اگر مايل باشيد).

1-    خوابيدن بعد از صبح و قبل از طلوع آفتاب (بين الطلوعين).
2-    خوابيدن بعد از عصر، چناچه در كتاب تقويم المحسنين است كه پيامبر (ص) فرمودند:
كسي كه بعد از عصر بخوابد و عقل او از بين برود پس فقط خود را سرزنش نمايد. و منظور از عصر هنگاميكه سايه هر شي به اندازه دو برابر خودش بشود و آن اول وقت فضيلت نماز عصر مي باشد.

من خودم هر وقت هنگام مغرب خواب بودم دچار کسالت و سر درد ميشوم.

3-    خوابيدن بين نماز مغرب و عشا كه باعث قطع روزي است.
و در روايت مرسل از حضرت رسول الله (ص) مروي است كه خواب هنگام روز پنج نوع است:
1- خواب عيلوله كه همان خواب بين الطلوعين بوده و مكروه است.
2- خواب فيلوله كه خواب بعد از طلوع آفتاب و ابتداي روز مي باشد و گفته شده كه اين خواب موجب ضعف است.
3- خواب قيلوله و آن خواب قبل از ظهر بوده و ممدوح و مفيد است
4-خواب حيلوله و آن خواب هنگام اذان ظهر و بعد از آن مي باشد و گفته اند كه اين خواب ظلمت است زيرا هنگام نماز ظهر مي باشد و بعد از اذان ظهر به اندازه چهار ركعت نماز از بهترين اوقات دعا است و وقت استجابت دعا و فتوح ابواب آسمان است.
5- خواب غيلوله و آن خواب انتهاي روز مي باشد كه باعث امراض ظاهري و باطني مي باشد
 و نيز محدث نوري (ره) از تقويم المحسنين نقل نموده كه خواب بر هفت قسم است:
1- خواب غفلت و آن خواب در مجلس ذكر (خداوند) مي باشد.
2- خواب شقاوت و بدبختي و آن هنگام نماز مي باشد.
3- خواب لعنت و آن خواب هنگام صبح مي باشد.
4- خواب عقوبت و آن خواب بعد از نماز صبح است.
5- خواب راحت و آرامش و آن خواب قيلوله و قبل از ظهر است.
6- خواب رخصت و اجازه و آن خواب بعد از نماز عشا مي باشد يعني وقت مجاز و اصلي خواب، چنانچه در آيات شريفه قرآن مكررا آمده است و بايد توجه داشت كه اين نوع خواب براي انسان ضروري بوده و خواب هنگام روز نمي تواند جايگزين آن شود.
7- خواب حسرت و آن خواب شب جمعه مي باشد.

/ 4 نظر / 260 بازدید
محمد

بسیار عالی بود. من پاسخ خیلی سوالاتم را گرفتم مخصوصاْ در مورد ارتفا ع مکان خوابیدن چون فکر میردم ارتفاع سقف همان ارتفاع ساختمان است لطفاٌ در مورد کسب انرژی توسط روح بيشتر توضيخ دهيد

علی

سلام درود خدا بر تو باد

م

سلام مطلب بسیار جالبیست اما کاش سند اینها رو هم مینوشتید