امام حسین گفت (5)

راستی، عزت است و دروغ، ناتوانی،
اسرار امانت است و همسایگی، خویشاوندی،
یاری رسانی صمیمیت است و کار، تجربه آموزی،
اخلاق نیک عبادت است و سکوت، زینت،
تنگ نظری و آزمندی، فقر،
بخشندگی دارایی و مهربانی، خردمندی است.

از نظر روانشناسی افراد دروغگو افرادی هستند که احساس ضعف میکنند در مقابل شخص روبرو. این افراد برای جلب توجه شروع به گفتن دروغ میکنند تا نظر نقطه مقابل را به خود جلب کنند.

بخشندگی از روی داشتن است. البته نه داشتن مالی بلکه داشتن روحانی، روح آماده است که لبخندی بر لبی بنشاند. افرادی که بخیل هستند بسیار کوته فکرند.

/ 0 نظر / 46 بازدید